Privacy Statement

Studio Moan, Moan VOF (kvk:55998879), gevestigd aan Europalaan 2B, ruimte C1.4, 3526KS Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zijn te bereiken via info@studiomoan.nl

Contactgegevens
Europalaan 2B, ruimte C1.4
3526 KS Utrecht
www.studiomoan.nl
info@studiomoan.nl
+31 (0)6 19 47 24 80

Persoonsgegevens die wij verwerken
Studio Moan verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • De Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (IP-Adres en geografische gegevens)

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Gegevens die nodig zijn in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (bovenop de eerder genoemde persoonsgegevens: bankrekeningnummer & BTW nummer).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studiomoan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Studio Moan verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw contactverzoek

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Studio Moan verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 • Het afhandelen van jouw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming
Studio Moan neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Moan) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Studio Moan VOF bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van persoonsgegevens:

Personalia bij een contactaanvraag
Bewaartermijn: 1 jaar indien er geen verder contact is na een aanvraag en er geen opdracht uit voortvloeit.
Reden: Tot een jaar na de aanvraag willen wij in de gelegenheid zijn om een analyse te doen van het aantal leads per jaar.

Personalia bij een nieuwsbriefaanmelding
Bewaartermijn: tot opzegging vanuit betrokkene
Reden: bij de aanmelding wordt er actief om toestemming gevraagd, deze wordt pas ingetrokken na een verzoek tot verwijdering.

Gegevens bij het aangaan van een overeenkomst
Bewaartermijn: zolang de overeenkomst van kracht is.
Reden: Nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

Gegevens over jouw activiteiten op onze website / Internetbrowser en apparaat type
Bewaartermijn: 14 maanden, wordt gereset bij nieuwe activiteit.
Reden: Dit is het minimale aantal maanden dat gegevens worden bewaard bij Google Analytics

Bedrijfsgegevens bij aangaan van een overeenkomst:
Bewaartermijn: Tot zeven jaar na beƫindiging van overeenkomst.
Reden: Wij moeten deze gegevens 7 jaar bewaren op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Studio Moan deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio Moan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Studio Moan jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Bedrijf: Exact Online
Type dienst: Boekhouding
Doel verwerking: Het versturen van facturen, boekhouding en administratie.
Jurisdictie: Nederland
Welke gegevens: Bedrijfs- en persoonsgegevens

Bedrijf: MijnDomein
Type dienst: Webhosting
Doel verwerking: Hosting van onze website
Jurisdictie: Nederland
Welke gegevens: Log gegevens (ip adres) en verzoeken website

Bedrijf: MijnDomein
Type dienst: Communicatie via e-mail
Doel verwerking: Afhandelen van een contactverzoek
Jurisdictie: Nederland
Welke gegevens: Personalia voor het afhandelen van een contactverzoek

Bedrijf: Mailchimp
Type dienst: Marketing
Doel verwerking: Afhandelen aanmelding en versturen nieuwsbrief
Jurisdictie: Verenigde Staten
Welke gegevens: Personalia bij een nieuwsbriefaanmelding

Bedrijf: Google Analytics
Type dienst: Data analyse
Doel verwerking: Verbeteren van onze website
Jurisdictie: Verenigde Staten
Welke gegevens: Website gedrag, IP adres en Geo locatie

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Studio Moan gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Moan en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@studiomoan.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Studio Moan wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Studio Moan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@studiomoan.nl